1. Refrain:

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich Laache em Jeseech
Du bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid
du häs Knies en der Bud, doch de Näjele rut
jrell jeschmink un de Fott jet breit
e Jlöck, dat deer dat all jot steit.

2. Refrain

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
du häs e herrlich Laache em Jeseech,
du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot,
e klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot,
jot jelaunt, dat et bal schon nerv,
all dat hammer vun dir jeerv.

3. Refrain

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn,
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn,
du häs e herrlich Laache em Jeseech,
du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.


4. Refrain

Du bess die Stadt am Rhing, däm jraue Strom,
du bess verlieb en dinge staatse Dom,
du bess en Jungfrau un en ahle Möhn,
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön.