Du bes Kölle

Du bes Oberbürjermeister,du bes die KVB.
Du bes Prinz, Buur und Jungfrau,bes och de FC.
Du bes Tünnes, Schäl un Meisner, de Heinzelmännche Brunne.
Bläck Fööss, Brings un Höhner un dem Herrjott jot gelunge.
Du bes Ihrefeld, Niehl un Neppes, bes Sinnersdorf un Esch.
Bes Kalk ja jut, och Bergheim häs Jlöck un bes och Pech.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et söns kein Kölsche jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du bes Fastelovend, do bes janz nevebei Blootwosch,
Kölsch un Levverwosch, de Zimmermann dat Ei.
Du bes de Neven un Dumont, bes Oppenheim un Cie.
Du bes kein Weltkulturstadt, dir deit nix mi wih.
Du bes och de Vringsstroß, de Nord-Süd-Fahrt suwiesu.
In Düxx bes du die Freiheit, dat alles dat bess du.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et söns kein Kölsche jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et echte Kölsche nur in Kölle jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du bes dat jrößte Dorf un der jeilste Arsch der Welt.
Du bes laache un och kriesche un häs de Musik bestellt.
Wenn dir dat all noch nit jenooch is, dann bes de och noch de Rhing,
de Dom, de Zoo, de Bahnhofsklo, im Hätze Sonnesching.
Ne halve Hahn, ne janze Kähl , Schlofmötz un Filue.
Du janz allein bes Kölle, janz Kölle dat bes du.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et söns kein Kölsche jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et echte Kölsche nur in Kölle jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du bes Kölle, ob de wills oder och nit
Du bes Kölle, weil et echte Kölsche nur in Kölle jitt.
Du bes Kölle. Du bes super tolerant.
Nemms jeden op de Ärm un an de Hand.
Du nemms jeden op de Ärm un an de Hand.